Forum Talks from York 2019

Forum Talks 2019

 

Gary Bricknell                    https://www.youtube.com/watch?v=FGYL5_x2xcM

Matt Small                          https://www.youtube.com/watch?v=_UbfFq698Wk

Shifali Saini                          https://www.youtube.com/watch?v=9lxblZQsNHg

Thomas Denker                    https://www.youtube.com/watch?v=KDGMl4giPiU

Sherri Warner Hunter         https://www.youtube.com/watch?v=3dXPAYydQtQ

Pecha Kucha

Jen Watson                        https://www.youtube.com/watch?v=jT7gDsXk8fM

Diana Storey                      https://www.youtube.com/watch?v=fcn_sVDX4es

Coralie Turpin                    https://www.youtube.com/watch?v=Gnh_rBnZsbk

Joy Sturgess                       https://www.youtube.com/watch?v=vdsKyC2aLYA